کلیدواژه‌ها = سلامت
بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت

دوره 29، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 296-301

مصطفی جعفری؛ محمد جواد رضایی زاده؛ بیژن عباسی؛ هادی اسماعیلی


سبک زندگی در حوزه سلامت از منظر آیات قرآن کریم

دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، آذر 1398، صفحه 25-35

محمد حسین آیتی؛ مریم اسلامی؛ خلیل علی محمدزاده؛ سیدحسن مقدم نیا


بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

دوره 21، شماره 2، خرداد 1391

سمیرا ن‍ژادنادری؛ سمیرا ن‍ژادنادری؛ کوروس دیوسالار؛ مجید محمودی؛ علی دره کردی


اسلام و عدالت در سلامت

دوره 17، شماره 4، شهریور 1387، صفحه 35-45