کلیدواژه‌ها = آینده نگری
شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران

دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 69-80

سمیه بیک زاده؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ سعید صفاریان همدانی