موضوعات = سیاستگذاری و مدیریت آموزش و سلامت
مؤلفه های مؤثر بر توسعه پژوهش‌های میان رشته‌ای ( مطالعه داده بنیاد)

دوره 31، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 310-298

عبدالرضا محمودی؛ میترا امینی؛ فریده انصافداران؛ مریم شمسائی


گذار به پزشکی شخصی، ضروری ولی از کدام مسیر؟

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 112-98

فاطمه ثقفی؛ سپهر قاضی نوری؛ سمانه کریمی اسبوئی


شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 141-129

هاله محمدیها؛ غلامرضا معمارزاده طهرانی؛ پرهام عظیمی


مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 158-142

ارسطو گوران اوریمی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ سیده زهرا حسینی درونکلائی