موضوعات = سیاستگذاری و مدیریت آموزش و سلامت
گذار به پزشکی شخصی، ضروری ولی از کدام مسیر؟

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 112-98

فاطمه ثقفی؛ سپهر قاضی نوری؛ سمانه کریمی اسبوئی


شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 141-129

هاله محمدیها؛ غلامرضا معمارزاده طهرانی؛ پرهام عظیمی


مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 158-142

ارسطو گوران اوریمی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ سیده زهرا حسینی درونکلائی