موضوعات = سیاستگذاری و مدیریت آموزش و سلامت
سیاست های کلان در بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 78-73

نیلوفر پیکری؛ ابوالفضل باقری‌فرد


نیازسنجی آموزشی مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی - زیربنای طراحی برنامه توانمندسازی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 89-79

علی ابرازه؛ فرشید عابدی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ شهاب با حشمت؛ مهدیه رجبی مقدم


الگوی دانشگاه پژوهی در دانشگاههای وابسته به جهاد دانشگاهی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 124-108

لاله شکورشهابی؛ علی خورسندی طاسکوه؛ سعید غیاثی ندوشن؛ عباس عباس پور؛ سید هادی مرجائی


تمایل به پرداخت برای واکسن کرونا ویروس 2019: یک مطالعه مروری

دوره 32، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-30

زهرا عبدلی؛ فریناز مقدسی؛ سمانه پنجه علی بیک؛ علی محمد اجاقی؛ اباسط میرزایی


ارائه الگوی راهبردی توسعه گردشگری پزشکی کشور در دوران پسا کرونا

دوره 32، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 72-58

سمیرا لقمان استرکی؛ امین حکیم


مؤلفه های مؤثر بر توسعه پژوهش‌های میان رشته‌ای ( مطالعه داده بنیاد)

دوره 31، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 310-298

عبدالرضا محمودی؛ میترا امینی؛ فریده انصافداران؛ مریم شمسائی


گذار به پزشکی شخصی، ضروری ولی از کدام مسیر؟

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 112-98

فاطمه ثقفی؛ سپهر قاضی نوری؛ سمانه کریمی اسبوئی


شناسایی و اولویت بندی امور حکمرانی خوب در نظام سلامت کشور

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 141-129

هاله محمدیها؛ غلامرضا معمارزاده طهرانی؛ پرهام عظیمی


مدلسازی فرایند یادگیری معکوس در آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دوره 31، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 158-142

ارسطو گوران اوریمی؛ عبدالله علی اسماعیلی؛ سیده زهرا حسینی درونکلائی