موضوعات = آموزش علوم پزشکی
تاملی بر «نظارت بر سلامت» به عنوان رشته ایی دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد: یافته های یک مطالعه تطبیقی

دوره 32، شماره 3، آذر 1402، صفحه 188-177

لیلا وفایی نژاد؛ حسن رضا زین آبادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حمیدرضا آراسته؛ شهریار اسلامی تبار


بررسی چالش‌های مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی مبتنی بر شرح وظایف

دوره 32، شماره 3، آذر 1402، صفحه 200-189

حوریه محمدی؛ مریم سلیمانی موحد؛ منصوره تقوی نیا


ارزیابی محتوای آموزش مجازی پزشکی عمومی درپاندمی کووید19

دوره 32، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 134-125

شهرزاد شهیدی؛ مریم آویژگان؛ نفیسه حسینی