دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پژوهشی (Original Reaserch)

پاسخگویی اجتماعی در نظام پژوهش سلامت، یک مطالعه تحلیل مفهوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

محمدرضا عبدالملکی؛ صدیقه مومنی