نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اسلاملو، فرخ تعامل نزدیک به صفر اجزای آموزشی و سیستم ارائه خدمات در یک نظام ادغام ییافته: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • اصفهانی، محمدمهدی مقایسه ماءالشعیر سنتی و صنعتی از لحاظ فرمولاسیون و پارامترهای آزمایشگاهی: مطالعه آزمایشگاهی و مرور متون [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • اکبری، فیض اله تعیین میزان تحقق اهداف برنامه تحول نظام اداری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور [دوره 21، شماره 2، 1391]

پ

 • پارسا، مجتبی راه حل تعارض منافع و مصادیق آن در آموزش و درمان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • پورآقا، بهروز تناسب تعرفه های دولتی و خصوصی ویزیت پزشکان عمومی با بودجه خانوار بیمه شدگان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • پوررضا، ابوالقاسم تناسب تعرفه های دولتی و خصوصی ویزیت پزشکان عمومی با بودجه خانوار بیمه شدگان [دوره 21، شماره 1، 1391]

ح

 • حسین زاده، حمیرا تناسب تعرفه های دولتی و خصوصی ویزیت پزشکان عمومی با بودجه خانوار بیمه شدگان [دوره 21، شماره 1، 1391]

د

 • دره کردی، علی بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • دیوسالار، کوروس بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری [دوره 21، شماره 2، 1391]

ر

 • رضاپور، عزیز تحلیل هزینه در کانون های هزینه یک بیمارستان آموزشی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • رودباری، مسعود ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 1، 1391]

ش

 • شمس، محسن نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه خود آنان [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • شمس الدینی، پیام دستمزد پزشکان در جهان ایرانی پیش از اسلام بخش اول: دستمزد پزشکان در اوستا و متون مرتبط با سنت اوستایی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • شیبانی، کوروش میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی [دوره 21، شماره 1، 1391]

ص

 • صادق پور، امید مقایسه ماءالشعیر سنتی و صنعتی از لحاظ فرمولاسیون و پارامترهای آزمایشگاهی: مطالعه آزمایشگاهی و مرور متون [دوره 21، شماره 2، 1391]

ط

 • طباطبایی، سیدمحمدعلی مقایسه تطبیقی معیارهای هنجاری و ناهنجاری شخصیت از دیدگاه متون تخصصی علوم رفتاری و مکتب اسلام [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • طباطبایی، سیدمحمود مقایسه تطبیقی معیارهای هنجاری و ناهنجاری شخصیت از دیدگاه متون تخصصی علوم رفتاری و مکتب اسلام [دوره 21، شماره 2، 1391]

ع

 • عبادی فردآذر، فرید تحلیل هزینه در کانون های هزینه یک بیمارستان آموزشی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • عباسزاده، عباس توانمندسازی حلقه های کیفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان: تحلیل محتوای کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • عرب، محمد تعیین میزان تحقق اهداف برنامه تحول نظام اداری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • عرب، ملیحه میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • عربلو، جلال تحلیل هزینه در کانون های هزینه یک بیمارستان آموزشی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • عقلمند، سیامک تعامل نزدیک به صفر اجزای آموزشی و سیستم ارائه خدمات در یک نظام ادغام ییافته: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • علوی نیا، سیدمحمد نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه خود آنان [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • علیجانی، مهدی مروری بر تاریخچه ی طب در ایران، با تأکید بر دوره ی قاجار [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • علی زاده، فرشته ادغام دو بیمارستان: یک مطالعه موردی [دوره 21، شماره 1، 1391]

ق

ک

 • کوکبی سقی، فاطمه تعیین میزان تحقق اهداف برنامه تحول نظام اداری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور [دوره 21، شماره 2، 1391]

ل

 • لاریجانی، باقر راه حل تعارض منافع و مصادیق آن در آموزش و درمان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • لامعی، ابوالفتح تعامل نزدیک به صفر اجزای آموزشی و سیستم ارائه خدمات در یک نظام ادغام ییافته: یک مطالعه کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • لباف قاسمی، رضا نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه خود آنان [دوره 21، شماره 2، 1391]

م

 • محمودی، مجید بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • محمودی، محمود تعیین میزان تحقق اهداف برنامه تحول نظام اداری در دانشگاههای علوم پزشکی کشور [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • مدیری، فاضله کتایون نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در معاونت های بهداشت و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه خود آنان [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • مصباحی، مریم توانمندسازی حلقه های کیفیت دانشگاه علوم پزشکی کرمان: تحلیل محتوای کیفی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • ملحان، مریم بررسی حکم فقهی و پزشکی تغیر جنسیت [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • منصوری، بهنام میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی [دوره 21، شماره 1، 1391]

ن

 • ن‍ژادنادری، سمیرا بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • ن‍ژادنادری، سمیرا بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • نصر، احمد رضا بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی [دوره 21، شماره 2، 1391]
 • نصیری پور، امیر اشکان ادغام دو بیمارستان: یک مطالعه موردی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • نمازی، حمیدرضا راه حل تعارض منافع و مصادیق آن در آموزش و درمان [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • نمازی فر، حسین بررسی حکم فقهی و پزشکی تغیر جنسیت [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • نوبخت، ملیحه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • نوری زاده، فرساد گزارشی از همایش آموزش پزشکی اردیبهشت ماه 1391 [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • نیایی، امیر مازیار میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی [دوره 21، شماره 1، 1391]

ی

 • یاسری، مهدی میزان و عوامل مؤثر بر استفاده از پست الکترونیک در مراجعه کنندگان به دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی [دوره 21، شماره 1، 1391]
 • یوسفی، مهدی مقایسه ماءالشعیر سنتی و صنعتی از لحاظ فرمولاسیون و پارامترهای آزمایشگاهی: مطالعه آزمایشگاهی و مرور متون [دوره 21، شماره 2، 1391]