دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، اسفند 1399 

پژوهشی (Original Research)

چالش های تغییر نظام آموزش دندانپزشکی کشور: تهدید یا فرصت (یک مطالعه کیفی)

صفحه 256-266

فاطمه سیگارچیان تقی زاده؛ امیر حسین محمودی؛ مجید اکبری؛ فاطمه حمیدی فر


شناسایی مولفه‌های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب)

صفحه 267-283

علیرضا نصیری فیروز؛ خدایار ابیلی؛ جواد پور کریمی؛ محمد رضا کرامتی


بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت

صفحه 296-301

مصطفی جعفری؛ محمد جواد رضایی زاده؛ بیژن عباسی؛ هادی اسماعیلی


بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز

صفحه 302-315

عبدالرضا محمودی؛ فاطمه محمودی؛ محمدصادق محمودی؛ مریم شمسائی