نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش ارزیابی وضعیت قطب های علوم پزشکی در ایران [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • آموزش بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • آموزش رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • آموزش اساتید مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • آموزش پزشکی مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها [دوره 19، شماره 1، 1389]

ا

 • ابو علی سینا ملاحظات اخلاق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • اخلاق پزشکی ملاحظات اخلاق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • اخلاق علمی ملاحظات اخلاق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • اخلاق عملی ملاحظات اخلاق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • ارتقای کیفی آمورش مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • ارزشیابی رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • استان کرمان سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به با استفاده از روش تحلیل فراگیر (HDI)شاخص توسعه انسانی در سال های 80 و 86 (DEA)داده ها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • اسلام موسیقی در اسلام و طب [دوره 19، شماره 2، 1389]
 • اعتماد اجتماعی نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • افسردگی بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • ایران ارزیابی وضعیت قطب های علوم پزشکی در ایران [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • ایران پیشینه ی مدرسه ی گندی شاپور، مهم ترین مرکز پزشکی در دوره باستان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 23-30]

ب

 • برآورد نیروی تخصصی بالینی تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی) [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • برنامه چهارم توسعه برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • برنامه ریزی راهبردی برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • بیمار نیاز به مراقبت های مذهبی در بیماران بستری [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • بیمار بررسی فقهی- حقوقی دلایل محرمانگی مدارک پزشکی [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • بیمارستان نیاز به مراقبت های مذهبی در بیماران بستری [دوره 19، شماره 4، 1389]

پ

 • پایش رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • پرستاری نیاز به مراقبت های مذهبی در بیماران بستری [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • پیش بینی نیروی انسانی تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی) [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • پیشرفت تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 37-48]

ت

 • تاریخ پزشکی پیشینه ی مدرسه ی گندی شاپور، مهم ترین مرکز پزشکی در دوره باستان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 23-30]
 • تحصیلی تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 37-48]
 • تحلیل پوششی داده ها سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به با استفاده از روش تحلیل فراگیر (HDI)شاخص توسعه انسانی در سال های 80 و 86 (DEA)داده ها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • تحلیل فراگیر داده ها اندازه گیری کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور: 1386 [دوره 19، شماره 3، 1389]
 • تعیین کننده های اجتماعی سلامت نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • تهران تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 37-48]

ج

چ

 • چشم انداز ایران 1404 برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]

د

 • دارویی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • دانشجو بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • دانشجو تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 37-48]
 • دانشجویان علوم پزشکی بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • دانشگاههای علوم پزشکی مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • درمان و آموزش پزشکی برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • دندانپزشکی بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87 [دوره 19، شماره 4، 1389]

ر

 • رتبه بندی رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • رشته های تخصصی بالینی برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • رفتار پرخطر مقایسه هیجان خواهی بیماران HIV مثبت و افراد عادی [دوره 19، شماره 3، 1389]

ز

 • زباله های بالقوه عفونی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • زباله های دندانپزشکی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • زباله های سمی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • زباله های شبه خانگی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • زباله های شیمیایی بررسی کمیت، یکفیت و نحوه مدیریت زباله های مطب های دندانپزشکی تخصصی شهر همدان- سال 1386 [دوره 19، شماره 1، 1389]

س

 • سرطان نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1389]

ش

 • شاخص رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • شاخص توسعه انسانی سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به با استفاده از روش تحلیل فراگیر (HDI)شاخص توسعه انسانی در سال های 80 و 86 (DEA)داده ها [دوره 19، شماره 1، 1389]

ط

 • طب موسیقی در اسلام و طب [دوره 19، شماره 2، 1389]

ع

 • علوم پزشکی ارزیابی وضعیت قطب های علوم پزشکی در ایران [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • علوم پزشکی تعیین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 89-88 [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 37-48]
 • عملکرد رتبه بندی آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی: طراحی شاخص های رتبه بندی [دوره 19، شماره 1، 1389]

ق

 • قطب ارزیابی وضعیت قطب های علوم پزشکی در ایران [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • قطب های علوم پزشکی کشور مدل ارزیابی قطب های علوم پزشکی کشور [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 9-22]

ک

 • کارآیی فنی اندازه گیری کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور: 1386 [دوره 19، شماره 3، 1389]
 • کارآیی مدیریتی اندازه گیری کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور: 1386 [دوره 19، شماره 3، 1389]
 • کارآیی مقیاس اندازه گیری کارایی فنی بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور: 1386 [دوره 19، شماره 3، 1389]
 • کارایی سنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به با استفاده از روش تحلیل فراگیر (HDI)شاخص توسعه انسانی در سال های 80 و 86 (DEA)داده ها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • کردستان بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388 [دوره 19، شماره 4، 1389]

م

 • محرمانه بررسی فقهی- حقوقی دلایل محرمانگی مدارک پزشکی [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • مدارک پزشکی بررسی فقهی- حقوقی دلایل محرمانگی مدارک پزشکی [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • مدرسه ی گندی شاپور پیشینه ی مدرسه ی گندی شاپور، مهم ترین مرکز پزشکی در دوره باستان [دوره 19، شماره 3، 1389، صفحه 23-30]
 • مراقبت های مذهبی نیاز به مراقبت های مذهبی در بیماران بستری [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مراکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)دانشگاههای علوم پزشکی : نقش ، جایگاه و دستاوردها [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • منشور اخلاقی ملاحظات اخلاق علمی و عملی در زندگی و آثار ابن سینا [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • مهارتهای مطالعه بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • موسیقی موسیقی در اسلام و طب [دوره 19، شماره 2، 1389]

ن

 • نابرابری سلامت نابرابری های سلامت، سرطان و اعتماد اجتماعی [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • نابود کردن بررسی فقهی- حقوقی دلایل محرمانگی مدارک پزشکی [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • نگرش و عملکرد بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • نماز بررسی نگرش و عملکرد نسبت به نماز و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1388 [دوره 19، شماره 4، 1389]
 • نیاز سنجی آموزشی تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی) [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • نیازهای سلامت تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی) [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • نیازهای نظام سلامت تحلیلی از برآورد نیاز کشور به نیروهای فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی برای ده سال آینده (تا سال 1398 شمسی) [دوره 19، شماره 1، 1389]

و

 • وزارت بهداشت برنامه راهبردی رشته های تخصصی بالینی وهمسویی آنها با چشم انداز ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه [دوره 19، شماره 1، 1389]
 • ویروس نقص ایمنی اکتسابی مقایسه هیجان خواهی بیماران HIV مثبت و افراد عادی [دوره 19، شماره 3، 1389]

ه

 • هیجان خواهی مقایسه هیجان خواهی بیماران HIV مثبت و افراد عادی [دوره 19، شماره 3، 1389]

ی

 • یادگیری بررسی مهارتهای مطالعه دانشجویان دندانپزشکی مشهد در سال تحصیلی 88-87 [دوره 19، شماره 4، 1389]