نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلکالوئید اثرات شناخته شده گیاهان بر رشد و نمو جنین در حیوانات [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • آموزش مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • آموزش پزشکی مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]

ا

 • اختلال کمبود توجه و بیش فعالی برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • اعتیاد برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • الگوهای برنامه های درسی مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • امبیاز مشکلات آمبیاز و تشخیص آزمایشگلهی آن [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • اهداف آموزشی مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • ایران بررسی نگرش گروهی از پزشکان ایرانی به یوتانازی [دوره 12، شماره 2، 1382]

ب

 • بارداری اثرات شناخته شده گیاهان بر رشد و نمو جنین در حیوانات [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • برنامه درسی مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • برنامه ریزی آموزشی مقایسه اهداف آموزشی و تناسب آن با دروس ارائه شده و الگوهای مورد استفاده در برنامه درسی دانشجویان پزشکی ایران با سایر نقاط جهان [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • برنامه های تحدید جمعیت مطالعه اثرات برنامه های تحدید جمعیت در پیشبرد اهداف توسعه بهداشت ملی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • بزهکاری برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1382]

پ

 • پرفشاری خون عوامل همراه پر فشاری خون نتایج یک مطالعه جامعه نگر [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • پزشکان بررسی نگرش گروهی از پزشکان ایرانی به یوتانازی [دوره 12، شماره 2، 1382]
 • پیشگیری از جرم برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1382]

ت

ج

 • جرم برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی [دوره 12، شماره 2، 1382]

ر

 • روزه مداری برسی فراوانی کولیک کلیوی به تفکیک ماه رمضان و سایر ماههای سال 1379 در شهرستان ورامین [دوره 12، شماره 2، 1382]

س

 • سنگ های ادراری برسی فراوانی کولیک کلیوی به تفکیک ماه رمضان و سایر ماههای سال 1379 در شهرستان ورامین [دوره 12، شماره 2، 1382]

ع

 • عوامل همراه عوامل همراه پر فشاری خون نتایج یک مطالعه جامعه نگر [دوره 12، شماره 2، 1382]

ق

 • قزوین عوامل همراه پر فشاری خون نتایج یک مطالعه جامعه نگر [دوره 12، شماره 2، 1382]

ک

 • کولیک کلیوی برسی فراوانی کولیک کلیوی به تفکیک ماه رمضان و سایر ماههای سال 1379 در شهرستان ورامین [دوره 12، شماره 2، 1382]

گ

 • گیاهان تراتوژن اثرات شناخته شده گیاهان بر رشد و نمو جنین در حیوانات [دوره 12، شماره 2، 1382]

ن

 • ناهنجارزایی اثرات شناخته شده گیاهان بر رشد و نمو جنین در حیوانات [دوره 12، شماره 2، 1382]

ی

 • یوتانازی بررسی نگرش گروهی از پزشکان ایرانی به یوتانازی [دوره 12، شماره 2، 1382]