کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
مطالعه تطبیقی وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی طبق نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2018 و 2019

دوره 27، 4 ویژه نامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی، اسفند 1397، صفحه 296-310

اصغر جهاندیده؛ حبیبه عباسی؛ جبرائیل نسل سراجی؛ اسماعیل ایدنی؛ زهرا ریاحی پور؛ زهرا عباسی


ارزیابی تاثیر برگزاری دوره شبیه سازی بر نحوه عملکرد دستیاران طب اورژانس در تصمیم گیری در مورد اقدامات بحرانی

دوره 26، شماره 3، آذر 1396، صفحه 171-178

امیر حسین جهانشیر؛ مریم بحرینی؛ محسن بنایی؛ محمد جلیلی؛ شهرام باقری حریری؛ فاطمه رسولی؛ مهران ستوده نیا؛ سید جواد سید حسینی؛ آرش صفایی؛ احسان کریمی؛ علی لباف؛ هادی میرفضایلیان؛ الناز وحیدی