مجله علمی پژوهشی طب و تزکیه

طب و تزکیه مجله علمی، پژوهشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که ضمن انعکاس سیاستهای کلان وزارت متبوع در خصوص مسائل مختلف علوم پزشکی بخصوص در زمینه اموزشی، بهداشتی، درمانی، دانشجویی و فرهنگی به درج مقالات پژوهشی مرتبط با این موضوعات می‌پردازد. این مجله علاوه بر رسالت فوق، مسئولیت پرداختن به مسائل اخلاق پزشکی و انعکاس اندیشه‌های جامعه فرهیخته علوم پزشکی در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی سطح سلامت جامعه را نیز برعهده دارد.

شماره جاری: دوره 29، شماره 4، زمستان 1399 

1. چالش های تغییر نظام آموزش دندانپزشکی کشور: تهدید یا فرصت (یک مطالعه کیفی)

فاطمه سیگارچیان تقی زاده؛ امیر حسین محمودی؛ مجید اکبری؛ فاطمه حمیدی فر


2. شناسایی مولفه‌های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب)

علیرضا نصیری فیروز؛ خدایار ابیلی؛ جواد پور کریمی؛ محمد رضا کرامتی


4. بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت

مصطفی جعفری؛ محمد جواد رضایی زاده؛ بیژن عباسی؛ هادی اسماعیلی


5. بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز

عبدالرضا محمودی؛ فاطمه محمودی؛ محمدصادق محمودی؛ مریم شمسائی


ابر واژگان