مجله علمی پژوهشی طب و تزکیه

طب و تزکیه مجله علمی، پژوهشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد که ضمن انعکاس سیاستهای کلان وزارت متبوع در خصوص مسائل مختلف علوم پزشکی بخصوص در زمینه اموزشی، بهداشتی، درمانی، دانشجویی و فرهنگی به درج مقالات پژوهشی مرتبط با این موضوعات می‌پردازد. این مجله علاوه بر رسالت فوق، مسئولیت پرداختن به مسائل اخلاق پزشکی و انعکاس اندیشه‌های جامعه فرهیخته علوم پزشکی در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی سطح سلامت جامعه را نیز برعهده دارد.

شماره جاری: دوره 29، شماره 4، زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. چالش های تغییر نظام آموزش دندانپزشکی کشور: تهدید یا فرصت (یک مطالعه کیفی)

صفحه 256-266

فاطمه سیگارچیان تقی زاده؛ امیر حسین محمودی؛ مجید اکبری؛ فاطمه حمیدی فر


2. شناسایی مولفه‌های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب)

صفحه 267-283

علیرضا نصیری فیروز؛ خدایار ابیلی؛ جواد پور کریمی؛ محمد رضا کرامتی


4. بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت

صفحه 296-301

مصطفی جعفری؛ محمد جواد رضایی زاده؛ بیژن عباسی؛ هادی اسماعیلی


5. بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز

صفحه 302-315

عبدالرضا محمودی؛ فاطمه محمودی؛ محمدصادق محمودی؛ مریم شمسائی


ابر واژگان