راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم مقالات بر اساس فرمت نشریه 

 

تنظیمات کلی 

1- مقاله حداکثر در 10 صفحه A4 با فاصله خطوط Single و فاصله بین خطوط 1/5، حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرف‌در نرم افزار Word تایپ شود.

2- نوع قلم فارسی و انگلیسی واندازه آنها مطابق جدول زیر استفاده شود.

3- تعداد کلمات مقاله تایپ شده بدون احتساب زیرنویس، عکس ها، جدول ها و ماخذ حداکثراز 3000 کلمه بیشتر نباشد.

4 - اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی آنها در فرهنگستان زبان فارسی

تعریف شده‌اند، حتی الامکان پرهیز گردد.

 

موقعیت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

عنوان مقاله

Nazanin پر رنگ

14

متن مقاله

Nazanin

12

عناوین بخش های مقاله

Nazanin پر رنگ

12

نام مؤلفان

Nazanin پر رنگ

12

کلمه چکیده و کلمات کلیدی

Nazanin پر رنگ

12

عناوین جداول و اشکال

Nazanin پر رنگ

11

متن جداول و شکل ها و منابع

Nazanin

11

متن انگلیسی

Times New Roman

یک واحد کمتر از اندازه فارسی در هر موقعیت

 

 


 

 نحوه تنظیم مقاله 

صفحه اول مقاله موارد زیر را شامل گردد:

 • عنوان مقاله به فارسی
 • مشخصات نویسندگان (شامل مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور)  از به کار بردن القابی چون عضو هیئت علمی، دکتر، مهندس و... در ابتدای اسامی خودداری شود. 

 نکات بسیار مهم و ضروری که اگر رعایت نشود مقاله برگردانده می‌شود:

 1. درج مشخصات صحیح نویسندگان و ایمیل فعال نویسندگان در فایل نهایی مقالات 
 2. ترتیب ورود اسامی نویسندگان به سامانه باید دقیقا بر اساس ترتیب اسامی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.
 3. مرتبه علمی نویسندگان در سامانه باید دقیقا بر اساس مرتبه علمی نویسندگان در فایل مشخصات نویسندگان باشد.
 4. مرتبه علمی انگلیسی نویسندگان به شرح ذیل تنظیم شود.

استادیار

Assistant Prof.

مربی 

          Instructor

کارشناس

                BSc.

دانشیار

Associate Prof.

دانشجوی دکترا

Ph.D. Student

دانشجوی کارشناسی ارشد

        MSc.   Student

استاد

Prof.

دکترا         

   Ph.D.

کارشناسی ارشد

           MSc.

چکیده ها: 

چکیده فارسی مابین 200 -250 کلمه به همراه کلیدواژه‌ها 

عنوان و چکیده انگلیسی( مابین 200-250 کلمه) به همراه نام و مشخصات انگلیسی نویسندگان و کلیدواژه‌‌های انگلیسی در صفحه انتهایی مقاله آورده شود. 

ساختار چکیده ها باید مطابق با جدول زیر تنظیم شود: 

فارسی

English

زمینه و هدف

Background and objective

روش بررسی

Methods and Materials

یافته ها

Results

نتیجه‌گیری

Conclusion

کلمات کلیدی (3-6 کلمه )

(Keywords (3-6 words

 


ساختار متن اصلی مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد

 • مقدمه 
 • روش بررسی
 • یافته‌ها
 • بحث
 • نتیجه گیری
 • تشکر و قدردانی

نحوه درج جداول و نمودار ها:

 • جدول‌ها، نمودارها و اشکال به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند.
 • عنوان تمام جدول‌ها در بالا و نمودار‌ها و اشکال در پایین آنها درج شوند.
 • ذکر مرجع در کنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.

نحوه درج سایر موارد:

ضمائم و یاددشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.


 منابع و مراجع:

منابع مورد استفاده به ترتیب ورود به متن شماره­ گذاری شوند. شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع و به‌ترتیب اضافه گردد. تعداد منابع ذکر شده با منابع استفاده شده در متن باید یکسان باشد.  منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود و در انتها کلمه [Persian] نوشته شود.

منابع بر اساس دستورالعمل ونکوور به شرح زیر تنظیم گردد:

مجله:

الف) تا شش نویسنده:

نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان مقاله. عنوان مجله. سال؛ دوره (شماره): شماره صفحات. (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند)

Chaudhari L, Tandon OP, Vaney N, Agarwal N. Auditory evoked responses in gestational diabetics. Indian J Physiol Pharmacol . 2003;47(1):75-80.

ب) بیش از شش نویسنده:

بعد از نویسنده ششم علامت کاما و سپس et al. می­آید. بقیه­ ی اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.

Berlin CI, Bordelon J, Jhon PS, Wilensky D, Hurley A, Kluka E, et al. Reversing click polarity may uncover auditory neuropathy in infants. Ear Hear. 1998;19(1):37-47.

کتاب:

الف )تا شش نویسنده:

نام خانوادگی حرف اول نام. عنوان کتاب. شماره چاپ. محل نشر: ناشر؛ سال . (نام نویسندگان با علامت کاما از یکدیگر جدا می­ شوند)

Gelfand SA. Essential of audiology. 2nd ed. New York: Thieme; 2001.

ب) بیش از شش نویسنده:

بعد از نویسنده ششم علامت کاما و بعدet al. می­ آید. بقیه اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می­ گردد.

ج) فصلی از کتاب:

نام خانوادگی حرف اول نام نویسندگان فصل، عنوان فصل، در: نام خانوادگی حرف اول نام ادیتورها، کلمه editor، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل نشر: ناشر؛ سال، صفحه، شماره صفحات.

Shepard NT, Telian SA. Evaluation of balance system function. In: Katz J, editor. Handbook of clinical audiology. 4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1994.p. 438-42.