اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر حق دوست

استاد اپیدمیولوژی گروه اپیدمیولوژی استاد اپیدمیولوژی
گروه اپیدمیولوژی، آمار زیستی و بهداشتی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات مراقبت HIV و عفونت‌های آمیزشی
پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

isid.research.ac.ir/Aliakbar_Haghdoost
ahaghdoostkmu.ac.ir
0000-0003-4628-4849

h-index: 30  

سردبیر

دکتر حمید اکبری

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی / فارماسیوتیکس دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=14100319
akbarijotums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی اصغر پیوندی

دکترای تخصصی پزشکی / گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=102033
aliapeyvandiyahoo.com

حمید اکبری جور

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی / فارماسیوتیکس دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=14100319
akbarijotums.ac.ir

h-index: 9  

سید ضیاءالدین تابعی

دکترای تخصصی پزشکی / آسیب شناسی استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=100800
ethicssums.ac.ir

دکتر سید امیر محسن ضیایی

اورولوژیست استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ziaeehotmail.com

دکتر سیدمحمود طباطبائی

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران /تهران

infotebvatazkiye.ir

دکتر محمود عباسی

دکترای تخصصی (PhD) / حقوق پزشکی دانشیار دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=102995
dr.abbasisbmu.ac.ir

دکتر فریدون عزیزی

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم بالغین استاد دانشکده پزشکی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=103013
aziziendocrine.ac.ir

دکتر عبدالله کریمی

دکترای فوق تخصصی بالینی / عفونی کودکان استاد دانشکده پزشکی،مرکز تحقیقات عفونی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=103402
dr_akarimiyahoo.com

آیت الله مصطفی محقق داماد

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

mdamadias.ac.ir

دکتر محمدعلی محققی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی عمومی استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=98131
mamohagheghiyahoo.com

دکتر کاظم محمد

دکترای تخصصی (PhD) / آمار زیستی استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

mohammadktums.ac.ir

دکتر شهرام یزدانی

دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی دانشیار دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=103942
edcmail.sbmu.ac.ir

دکتر حسین کشاورز ولیان

دکترای تخصصی (PhD) / انگل شناسی استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=96618
hkeshavarztums.ac.ir

دکتر نیلوفر پیکری

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی
ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

niloofarpeykarigmail.com
0000-0003-3219-3751

فاطمه رخشانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

rakhshanifgmail.com

مدیر اجرایی

سویل بنای رازی

مدیر اجرایی

sevil.razi79gmail.com