اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اکبر حق دوست

استاد اپیدمیولوژی گروه اپیدمیولوژی استاد اپیدمیولوژی
گروه اپیدمیولوژی، آمار زیستی و بهداشتی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات مراقبت HIV و عفونت‌های آمیزشی
پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

isid.research.ac.ir/Aliakbar_Haghdoost
ahaghdoostkmu.ac.ir
0000-0003-4628-4849

h-index: 30  

سردبیر

دکتر نوید محمدی

دکترای تخصصی استاد پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

navid.mohammadygmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اصغر پیوندی

دکترای تخصصی پزشکی / گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=102033
aliapeyvandiyahoo.com

دکتر حمید اکبری جور

دکترای تخصصی (PhD) داروسازی / فارماسیوتیکس دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=14100319
akbarijotums.ac.ir

h-index: 9  

دکترسید ضیاءالدین تابعی

دکترای تخصصی پزشکی / آسیب شناسی استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=100800
ethicssums.ac.ir

دکتر سید امیر محسن ضیایی

اورولوژیست استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ziaeehotmail.com

دکتر سیدمحمود طباطبائی

دکترای تخصصی پزشکی / روانپزشکی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران /تهران

infotebvatazkiye.ir

دکتر محمود عباسی

دکترای تخصصی (PhD) / حقوق پزشکی دانشیار دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=102995
dr.abbasisbmu.ac.ir

دکتر فریدون عزیزی

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم بالغین استاد دانشکده پزشکی، پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=103013
aziziendocrine.ac.ir

دکتر عبدالله کریمی

دکترای فوق تخصصی بالینی / عفونی کودکان استاد دانشکده پزشکی،مرکز تحقیقات عفونی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=103402
dr_akarimiyahoo.com

آیت الله مصطفی محقق داماد

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

mdamadias.ac.ir

دکتر محمدعلی محققی

دکترای تخصصی پزشکی / جراحی عمومی استاد دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=98131
mamohagheghiyahoo.com

دکتر کاظم محمد

دکترای تخصصی (PhD) / آمار زیستی استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

mohammadktums.ac.ir

دکتر شهرام یزدانی

دکترای تخصصی پزشکی / ارتوپدی دانشیار دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=103942
edcmail.sbmu.ac.ir

دکتر حسین کشاورز ولیان

دکترای تخصصی (PhD) / انگل شناسی استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

usid.research.ac.ir/Person.php?personId=96618
hkeshavarztums.ac.ir

دکتر نیلوفر پیکری

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی
ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

niloofarpeykarigmail.com
0000-0003-3219-3751

دکتر فاطمه رخشانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

rakhshanifgmail.com

مدیر اجرایی

منظر امیرخانی

مشاوره مدیر اجرایی

manzaramirkhaniyahoo.com
0000-0001-6844-8256