پیشگیری از آسیب های ترافیکی با تکیه بر برابری و عدالت محوری