رتبه بندی رشته ها و دانشگاه های علوم پزشکی ایران و معرفی الگوهای برتر کشور در سال 1384