برسی فراوانی کولیک کلیوی به تفکیک ماه رمضان و سایر ماههای سال 1379 در شهرستان ورامین