برسی ارتباط ((اختلال کم توجهی و پیش فعالی )) و مسائل قانونی و اجتماعی