عوامل خطر ساز بیماری های قلبی عروقی و یائسگی : یک مطالعه در 2000 زن تهرانی : مطالعه ی اینده نگر قند و لیپید تهران