بررسی وضعیت دوره آموزشی 6 ماهه پیش از شروع مقطع ph.D. در کشور انگلستان و نظر دانشجویان بورسیه در خصوص گذراندن دوره مذکور