ارزیابی اطلاعات مدیریتی مورد نیاز کارشناسان مسئول معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برای مدیریت واحد های تحت پوشش