بیماری ویتیلیگو و خصوصیات دموگرافی در 350 بیمار مبتلا در مراجعین 5 ساله بیماران سرپائی پوست در شهر گرگان