بررسی 16 مورد تزریق داخل مغز استخوان در بیمارستان مرکز طبی کودکان طی سالهای 76-74