گزارش یک مورد توقف قلبی ، به دنبال هیپر کالمی ایجاد شده با تزریق ساکسی نیل کولین (SUCC)