مقایسه قوانین مربوط به حقوق بیماران در ایران با منشور حقوق بیمار و نظرسنجی از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان فارس(شیراز)