بررسی میزان بروز عفونت های جدی د ربیماران مبتلا به آنمی کولی با توجه به مساله طحال برداری و مصرف آنتی بیوتیک پیشگیری