مقایسه رژیم های درمانی (نالیدیکسیت اسید –کوتریموکسازول-آمپی سیلین ) در درمان گاستروآنتریت شیگلایی بالغین