بررسی شاخص های همه گیرشناسی مبتلایان ضایعات پیش سرطانی و سرطانی دهانه رحم در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و ایران(سالهای 77-76)