برسی تأثیر آموزش بهداشت به طریقه ویدئو تلویزیون و تابلوهای آموزشی در امداد رسانی به حوادث جاده ای