سندرم هیپوهیدروتیک اکتودرمال دیسپلازی و گزارش دو مورد آن در یک خانواده