نقش ژنوتیپ و میزان سرمی ویروس در ارزیابی و درمان بیمارارن مبتلا به هپاتیت مزمن c