برسی انواع بیماریهای پوستی بر حسب شیوع در 1007 مراجعه کننده به متخصصین پوست شهر کرمان در سال 1375