برسی اثرات تراتوژنیسیته دوکسپین هیدروکلراید بر روی جنین موش صحرایی کشت داده شده در محیط خارج بدن و بر روی جنین جوجه در داخل تخم مرغ