برسی میزان رضایت بیماران از کادر پزشکی بیمارستان های دانشگاهی کرمان خرداد 1376