برسی میزان شیوع ماکروزومی و مشکلات زایمانی جنین های زنان باردار دیابتیک در چهار بیمارستان آموزشی تهران طی سالهای 1370 - 1373