کاوشی در زمینه های اخلاقی ف حقوقی و روانی کارآزمائیهای بالینی