مقایسه تأثیر فعال کننده پلاسمینوژن با استرپتوکیناز بر کارکرد موضعی و کلی (Regional+global) بطن چپ در بیمارارن میتلا به سکته قلبی