تغییرات ضخامت غضروف مفصلی و تهییه مدل سه بعدی از مفصل ساکروایلیاک