تاثیر حفاظ تیروئید در کاهش میزان جذب اشعۀ ایکس در غدۀ تیروئید