معرفی روش جدید انتخاب نقطه عطف در انتقال خم کننده سطحی انگشت چهارم