برسی و مقایسه ایمونوگلبولین های تام سرم و آنتی بادی های اختصاصی ضدلیشمانیاماژور در بیمارارن مبتلا به لیشمانیوز جلدی نوع خود شفا و مزمن