تحلیل و برسی نقش ازوفاگوسکوپی ، ضرورتها و ملاحظات آن در بیماریهای مری