اختلالات ریتم قلبی و رابطه آن با میزان اکسیژن خون شریانی در هنگام برنکوسکپی