چگونه از داده های دستگاه های شمارندۀ سلول های خونی استفاده کنیم ؟