برسی کاهش احتمال پیدایش IDDM در کودکانی که از شیر مادر تغذیه شده اند در ثبت نام کنندگان IDDM در کلرادو