دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

پژوهشی (Original Research)

تعیین حوزه ها،عوامل بازدارنده و عوامل پیشران در تعاملات حرفه ای بین دانشکده پزشکی و بیمارستان های آموزشی، ازدیدگاه خبرگان،مورد:دانشگاه علوم‌پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

عبدالله جوادی نژاد؛ نادرقلی قورچیان؛ اختر جمالی


ارائه مدل ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

زهرا یوسفی؛ محمدنقی ایمانی؛ حسینعلی جاهد