کلیدواژه‌ها = دانشجو
تعداد مقالات: 8
1. تکریم دانشجو از منظر اسلام

دوره 28، ویژه نامه علوم انسانی، پاییز 1398، صفحه 67-76

طیبه نجفی


4. بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

دوره 21، شماره 2، بهار 1391

سمیرا ن‍ژادنادری؛ سمیرا ن‍ژادنادری؛ کوروس دیوسالار؛ مجید محمودی؛ علی دره کردی