رویکرد استراتژیک و تعاملی در برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی: همگامی با الزامات برنامه ریزی در هزاره سوم

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بر نامه ریزی استراتژیک و تعاملی با درک صحیح از تحولات ﻣﺤﯿطی و ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ، به دانشگاه های علوم پزشکی در نیل به اهداف کمک می نماید. این پژوهش به منظور بررسی برنامه تحول و نوآوری از منظر برنامه ریزی استراتژیک و تعاملی انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش اسنادی با جستجو در پایگاه های معتبر اینترنتی، سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت وبررسی جدید ترین مقالات و اسناد مرتبط با تحولات آموزش عالی و آموزش پزشکی و برنامه ریزی دانشگاهی در قرن بیست و یکم، برنامه تحول و نوآوری و برنامه استراتژیک و تعاملی در دانشگاه ها درنیمه اول سال 1398 انجام شد.
نتایج: از آنجایی که رویدادﻫای ﻏﯿر ﻗابل پیش بینی در محیط های پیچیده ﻫمچون دانشگاه های علوم پزشکی به ﻃور مداوم در حال رخ دادن می باﺷد، به نظر می رسد، برنامه ریزی سازگار ﺷونده با ﻫویت دانشگاه ﻫا، برنامه ریزی استراتژیک بر آمده از مبانی تفکر و بصیرت استراتژیک با به کارگیری مبانی و اﺻول گرایش برنامه ریزی تعاملیﺷامل مشارکت، مداومت، ﻫماهنگی و کل نگری باﺷد. در چنین شرایطی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اسناد بالادستی و با رویکردی استراتژیک و تعاملی، برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مشتمل بر 11بسته تحولی و یک برنامه پایش بسته ها را با با نگاه به سیاست‌های کلی نظام سلامت و سیاست‌های کلی بخش آموزش عالی ابلاغی مقام معظم رهبری، توجه به کسب مرجعیت علمی در منطقه و با نگاه آینده‌نگارانه و نوآورانه طراحی و اجرایی نموده است.
نتیجه گیری: نظام آموزش سلامت کشور در همگامی با الزامات دانشگاه های هزاره سوم، تدوین و اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی را با رویکرد استراتژیک و تعاملی مورد تاکید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها