رویکرد استراتژیک و تعاملی در برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی: همگامی با الزامات برنامه ریزی در هزاره سوم

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بر نامه ریزی استراتژیک و تعاملی با درک صحیح از تحولات ﻣﺤﯿطی و ارزﯾﺎﺑﯽ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی داﺧﻠﯽ، به دانشگاه های علوم پزشکی در نیل به اهداف کمک می نماید. این پژوهش به منظور بررسی برنامه تحول و نوآوری از منظر برنامه ریزی استراتژیک و تعاملی انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش اسنادی با جستجو در پایگاه های معتبر اینترنتی، سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت وبررسی جدید ترین مقالات و اسناد مرتبط با تحولات آموزش عالی و آموزش پزشکی و برنامه ریزی دانشگاهی در قرن بیست و یکم، برنامه تحول و نوآوری و برنامه استراتژیک و تعاملی در دانشگاه ها درنیمه اول سال 1398 انجام شد.
نتایج: از آنجایی که رویدادﻫای ﻏﯿر ﻗابل پیش بینی در محیط های پیچیده ﻫمچون دانشگاه های علوم پزشکی به ﻃور مداوم در حال رخ دادن می باﺷد، به نظر می رسد، برنامه ریزی سازگار ﺷونده با ﻫویت دانشگاه ﻫا، برنامه ریزی استراتژیک بر آمده از مبانی تفکر و بصیرت استراتژیک با به کارگیری مبانی و اﺻول گرایش برنامه ریزی تعاملیﺷامل مشارکت، مداومت، ﻫماهنگی و کل نگری باﺷد. در چنین شرایطی نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اسناد بالادستی و با رویکردی استراتژیک و تعاملی، برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی مشتمل بر 11بسته تحولی و یک برنامه پایش بسته ها را با با نگاه به سیاست‌های کلی نظام سلامت و سیاست‌های کلی بخش آموزش عالی ابلاغی مقام معظم رهبری، توجه به کسب مرجعیت علمی در منطقه و با نگاه آینده‌نگارانه و نوآورانه طراحی و اجرایی نموده است.
نتیجه گیری: نظام آموزش سلامت کشور در همگامی با الزامات دانشگاه های هزاره سوم، تدوین و اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی را با رویکرد استراتژیک و تعاملی مورد تاکید قرار داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Strategic and Interactive Approach of development and innovation in medical education Program: Synchronizing with Planning Requirements in the Third Millennium

نویسندگان [English]

  • taraneh enayati 1
  • jamileh aqatabar roudbari 2
2 phd Student Higher Education Management, Humanities school. Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Background:Strategic and interactive plan help the universities to achieve their goals by understanding the environmental changes and realistic assessment of their internal capabilities. The aim of this study was to examine the program of development and innovation in medical education from the perspective of strategic and interactive planning.

Materials and Methods: This documentary research was carried out by searching in the databases and the websiteof the Ministry of Health's Deputy Directorate for Education and a review of the articles and documents related to Developments in higher education and medical education and university planning in the 21st century, the Program of development and Innovation and the Strategic and Interactive Program.

Results:Since unpredictable events are occurring continuously in University of Medical Sciences, it seems that adaptive planning with the identity of universities, is the strategic planning based on the principles of strategic thinking and insight,using the principles of interaction planning Including participation, continuity, coherence and Holistic view. Under these circumstances, the health system of the Islamic Republic of Iran, based on upstream documents and with a strategic and interactive approach,has designed and implemented the program of development and innovation of medical education including 11 development packages and a package monitoring plan with a strategic approach, looking at general health policies and policies of The General Department of Higher Education announced the Supreme Leader's attention to the acquisition of scientific authority and with a perspective and innovative look.

Conclusion: health education system, in line with the requirements of the Third Millennium Universities, has emphasized development and implementation of a program for reform and innovation of medical education with a strategic and interactive approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic plan
  • interactive plan
  • program for development and innovation
  • medical education