اهداف و چشم انداز

  1. آموزش و اطلاع رسانی درخصوص سیاست‌ها و خط مشی‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور با توجه به آخرین دستاوردهای جهانی و نقد و بررسی آنها
  2. آموزش و اطلاع رسانی درخصوص مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی به مدیران سطوح مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی با توجه به آخرین دستاوردهای دانش مدیریت 
  3. معرفی خدمات بهداشتی و درمانی کشورها با توجه به آخرین دستاوردهای آنان در جهت رشد و توسعه خدمات بهداشتی درمانی کشور
  4. برقراری ارتباط با جامعه آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور در جهت سوق دادن آنان به فعالیت‌های پژوهشی در کلیه سطوح
  5. توجه جامعه پزشکی به حقوق بیماران و بالعکس و ارائه آگاهی‌های لازم در این خصوص
  6. آموزش‌های لازم پیرامون اقتصاد در بهداشت و درمان به مدیران و تصمیم‌گیران
  7. معرفی تکنولوژی مناسب پیرامون خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش و توسعه تحقیقات مربوط به آن
  8. فرهنگ سازی در زمینه مسائل اخلاق پزشکی و حقوق پزشک و بیمار  
  9. پرداختن به امر انطباق مسائل شرعی در جامعه پزشکی 
  10. انعکاس اندیشه‌های جامعه فرهیخته علوم پزشکی در راستای ارتقای کیفی و کمی سطح سلامت جامعه