اهداف و چشم انداز

  1. آموزش و اطلاع رسانی درخصوص سیاست‌ها و خط مشی‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور با توجه به آخرین دست‌آوردهای جهانی و نقد و بررسی آنها.
  2. آموزش و اطلاع رسانی درخصوص مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی به مدیران سطوح مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی با توجه به آخرین دست آوردهای دانش مدیریت .
  3. معرفی خدمات بهداشتی و درمانی کشورها با توجه به آخرین دست آوردهای آنان در جهت رشد و توسعه خدمات بهداشتی درمانی کشور.
  4. برقراری ارتباط با جامعه آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور در جهت سوق دادن آنان به فعالیت‌های پژوهشی در کلیه سطوح.
  5. توجه جامعه پزشکی به حقوق بیماران و بالعکس و ارائه آگاهی‌های لازم در این خصوص.
  6. آموزش‌های لازم پیرامون اقتصاد در بهداشت و درمان به مدیران و تصمیم‌گیران.
  7. معرفی تکنولوژی مناسب پیرامون خدمات بهداشتی، درمانی و آموزش و توسعه تحقیقات مربوط به آن.
  8. فرهنگی سازی در زمینه مسائل اخلاق پزشکی، حقوق پزشک و بیمار، تاریخ طب و ...
  9. پرداختن به امر انطباق مسائل شرعی در جامعه پزشکی .
  10. انعکاس اندیشه‌های جامعه فرهیخته علوم پزشکی در راستای ارتقای کیفی و کمی سطح سلامت جامعه