رابطه بین تحقق رهبری تحولی با خودکارآمدی و اشتیاق شغلی در کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب

2 دانشیارپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف پژوهش تعیین رابطه‌ی بین رهبری تحولی با خودکارآمدی و اشتیاق شغلی کارکنان بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی بود.
جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تعداد 10000 نفر در سال 1398 تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ، براساس فرمول کوکران تعداد373نفر تعیین شد و به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد.ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رهبری تحولی بس و آولیو ، پرسشنامه خودکارآمدی رادولف و همکاران و پرسشنامه اشتیاق شغلی شوفلی و باکر بود. ضرایب پایایی برای پرسشنامه رهبری تحولی 963/0، برای پرسشنامه خودکارآمدی 777/0 و برای پرسشنامه اشتیاق شغلی 947/0 محاسبه شد که همگی بالاتر از 7/0 بوده و نشان از دقت بالای ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در این پژوهش داردتجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته‌های حاصل از این پژوهش درسطح معناداری 05/≥p نشان داد که بین تحقق رهبری تحولی با خودکارآمدی و اشتیاق شغلی کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رابطه معنادارآماری وجود دارد. نتایج رگرسیون ساده، نشان داد که رهبری تحولی در سطح اطمینان 95 درصد به طرز معناداری توان پیش‌بینی متغیر خودکارآمدی را داردو رهبری تحولی با مقدار تی-‌ولیو 350/8 و سطح معناداری 000/0 در سطح اطمینان 95 درصد به طرز معناداری توان پیش‌بینی متغیر اشتیاق شغلی را دارد.

کلیدواژه‌ها