رابطه بین تحقق رهبری تحولی با خودکارآمدی و اشتیاق شغلی در کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب

2 دانشیارپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

چکیده

هدف پژوهش تعیین رابطه‌ی بین رهبری تحولی با خودکارآمدی و اشتیاق شغلی کارکنان بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی مقطعی بود.
جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تعداد 10000 نفر در سال 1398 تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان ، براساس فرمول کوکران تعداد373نفر تعیین شد و به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد.ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رهبری تحولی بس و آولیو ، پرسشنامه خودکارآمدی رادولف و همکاران و پرسشنامه اشتیاق شغلی شوفلی و باکر بود. ضرایب پایایی برای پرسشنامه رهبری تحولی 963/0، برای پرسشنامه خودکارآمدی 777/0 و برای پرسشنامه اشتیاق شغلی 947/0 محاسبه شد که همگی بالاتر از 7/0 بوده و نشان از دقت بالای ابزار اندازه‌گیری مورد استفاده در این پژوهش داردتجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته‌های حاصل از این پژوهش درسطح معناداری 05/≥p نشان داد که بین تحقق رهبری تحولی با خودکارآمدی و اشتیاق شغلی کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رابطه معنادارآماری وجود دارد. نتایج رگرسیون ساده، نشان داد که رهبری تحولی در سطح اطمینان 95 درصد به طرز معناداری توان پیش‌بینی متغیر خودکارآمدی را داردو رهبری تحولی با مقدار تی-‌ولیو 350/8 و سطح معناداری 000/0 در سطح اطمینان 95 درصد به طرز معناداری توان پیش‌بینی متغیر اشتیاق شغلی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Realization of Transformational with Self-Efficacy and Career enthusiasm in the Employees of the Iranian Ministry of Health and medical education.

نویسندگان [English]

  • majid askari 1
  • morteza samie 2
1 M.Sc. Student, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 .Associate Professor of Organization for Educational Research and Planning (OERP).Tehran "Corresponder Author", mo_samie @ yahoo, com
چکیده [English]

The Relationship between Realization of Transformational Leadership with Self-efficacy and Employees' Job Desire
Ministry of Health and Medical Education
Majid Askari, Dr. Morteza Samiee Zafarghandi
Abstract
The purpose of this study was to determine the relationship between transformational leadership with self-efficacy and job satisfaction and descriptive and correlational research method. Statistical population of the Ministry of Health and Medical Education staff was 10,000 in 2019 and sample size was 373 according to Cochran formula. Samples were selected by simple random sampling method. Research tools included Bess and Avolio transformational leadership questionnaire, Radolf et al. Self-efficacy questionnaire, and the job satisfaction questionnaire of Schoffley and Baker. Reliability coefficients for Transformational Leadership Questionnaire were 0.963, for Self-efficacy Questionnaire was 0.777, and for Job Desire Questionnaire, all of which were higher than 0.7, indicating high accuracy of the measuring tool used in this study. The data were analyzed by SPSS software at two levels of descriptive and inferential statistics. Findings showed that there is a significant relationship between transformational leadership achievement with self-efficacy and job motivation of staff members of Ministry of Health and Medical Education.
Keywords: Transformational leadership, Self-efficacy, Career Desire

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational leadership
  • Self-efficacy
  • Career Desire