بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر مبنای نظریه هرزبرگ

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه بیماریهای دهان، فک و صورت، داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز، اﯾﺮان

2 دانشجوی دندانپزشکی ، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران

چکیده

زمینه و هدف:شناخت میزان انگیزش اعضای هیات علمی می تواند مدیران را در پیشبرد و بهبود بهره وری منابع انسانی یاری رساند. در این مطالعه , عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی گردیده است.
روش بررسی : این تحقیق توصیفی _مقطعی با بررسی نظرات 189 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا شد. از پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته براساس نظریه هرزبرگ متشکل از 40 گویه در 11 قسمت استفاده شد. برای تایید روایی و پایایی به ترتیب از روش اعتبار محتوا و آزمون مجدد به فاصله دو هفته استفاده شد. برای هر عبارت و هر یک از حیطه ها بر حسب درجه اهمیت ، امتیازات محاسبه شد . داده ها با استفاده ازآمارتوصیفی و تی تست مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معناداری 05/0 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها : با دریافت 168 پرسشنامه تکمیل شده (88/88 درصد مشارکت) مشخص شد از بین 6 حیطه های بیرونی مورد بررسی به ترتیب حیطه های "حقوق و دستمزد" با 5/95 درصد مهمترین حیطه های بیرونی بود و کم اهمیت ترین حیطه بیرونی هم "خط مشی و سیاست های محیط شغلی" با 75/81 درصد بود. از بین حیطه درونی هم "ماهیت کار هیات علمی" با 94 درصد از اهمیت بیشتری برخورداربود و حیطه "استقلال و مسؤولیت شغلی" به عنوان کم اهمیت ترین حیطه درونی با 5/77 درصد شناخته شد. با مقایسه نظرات دیدگاه ها با درنظر گرفتن متغیرعای مختلف با توجه به میانگین و انحراف معیار امتیاز در هر 11حیطه، در برخی از حیطه های بیرونی و درونی تفاوت معنی دار آماری ملاحضه شد. (05/0 P value ≥)
بحث و نتیجه گیری : عوامل بیرونی انگیزش شغلی بیشتر از عوامل درونی انگیزشی در بین اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز منجر به انگیزش شغلی می باشد.

کلیدواژه‌ها