بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر مبنای نظریه هرزبرگ

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه بیماریهای دهان، فک و صورت، داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز، ﺷﯿﺮاز، اﯾﺮان

2 دانشجوی دندانپزشکی ، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،شیراز، ایران

چکیده

زمینه و هدف:شناخت میزان انگیزش اعضای هیات علمی می تواند مدیران را در پیشبرد و بهبود بهره وری منابع انسانی یاری رساند. در این مطالعه , عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی گردیده است.
روش بررسی : این تحقیق توصیفی _مقطعی با بررسی نظرات 189 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا شد. از پرسشنامه ای پژوهشگر ساخته براساس نظریه هرزبرگ متشکل از 40 گویه در 11 قسمت استفاده شد. برای تایید روایی و پایایی به ترتیب از روش اعتبار محتوا و آزمون مجدد به فاصله دو هفته استفاده شد. برای هر عبارت و هر یک از حیطه ها بر حسب درجه اهمیت ، امتیازات محاسبه شد . داده ها با استفاده ازآمارتوصیفی و تی تست مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معناداری 05/0 مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها : با دریافت 168 پرسشنامه تکمیل شده (88/88 درصد مشارکت) مشخص شد از بین 6 حیطه های بیرونی مورد بررسی به ترتیب حیطه های "حقوق و دستمزد" با 5/95 درصد مهمترین حیطه های بیرونی بود و کم اهمیت ترین حیطه بیرونی هم "خط مشی و سیاست های محیط شغلی" با 75/81 درصد بود. از بین حیطه درونی هم "ماهیت کار هیات علمی" با 94 درصد از اهمیت بیشتری برخورداربود و حیطه "استقلال و مسؤولیت شغلی" به عنوان کم اهمیت ترین حیطه درونی با 5/77 درصد شناخته شد. با مقایسه نظرات دیدگاه ها با درنظر گرفتن متغیرعای مختلف با توجه به میانگین و انحراف معیار امتیاز در هر 11حیطه، در برخی از حیطه های بیرونی و درونی تفاوت معنی دار آماری ملاحضه شد. (05/0 P value ≥)
بحث و نتیجه گیری : عوامل بیرونی انگیزش شغلی بیشتر از عوامل درونی انگیزشی در بین اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز منجر به انگیزش شغلی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the job motivation of faculty members of Shiraz University of Medical Sciences based on Herzberg theory

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rezaee 1
  • Yeganeh Karimi 2
  • Elnaz Asef 2
1 Department of Oral Medicine, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Students’ Research Committee, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background and aims: Human resource motivation is one of the important factors in job satisfaction. Understanding employee motivational factors can help decision makers improve their human resource efficiency. In this study, the factors affecting the job motivation of faculty members of Shiraz University of Medical Sciences were studied.
Method: This descriptive cross-sectional study was carried out using self-report method with 168 faculty members of Shiraz University of Medical Sciences. A researcher-made questionnaire based on Herzberg's two-factor theory consisting of 40 items in 11 parts, including five factors in the internal scope and six factors in the external scope, were used. Validity and reliability were confirmed by content validation and test-retest method in a two-week interval, respectively (r = 92). Scores were calculated for each statement and for each field in terms of importance. SPSS ver.18 software was used for statistical analysis using descriptive statistics, independent t-test and one way ANOVA.
Results: 168 completed questionnaires received (88.88% of participation). “Wage” (95.5%) was the most important external scope, and the least important external scope was “Policy and Occupational Environmental Policy “(81.75%). Internal scope comparison showed that, "The nature of the work" (94%) was the most important internal scope, and the domain of "Independence and Occupational responsibility" was considered as the least important internal scope with 77.5 percent. By comparing the views of the participants with regard to gender, place of service, academic records and academic degree in terms of mean and standard deviation, a significant difference was observed in some of the external and internal scopes.(P value≥0.05)
Conclusion: External factors of job motivation are more than internal motivational factors among faculty members of Shiraz University of Medical Sciences, which leads to job motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • job motivation
  • faculty member
  • Herzberg theory